Får dig att växa och blomma

 

 


 

 

Coach-IT:s tjänster

 

Pedagogisk kompetensutveckling. 

 

Genom individuell pedagogisk coachning direkt på plats där coachen deltar under en del av din arbetsdag, kompetensutvecklas du medan du utför ditt arbete. Oavsett vilket yrke du har - om du arbetar med att bemöta människor, sälja, föreläsa eller leda möten - anpassar vi coachningen till din arbetssituation. 

 

Är du konsult och håller utbildning deltar coachen i starten och i slutet av din kurs. Därefter får du återkoppling direkt på plats, utifrån för dig relevant pedagogisk nivå. En personlig kompetensutvecklingsplan utformas, samt en dokumentation av coachningens tips. Områden som beaktas under coachningen är: bemötande, personlighet, professionalism, språk, kursupplägg, teknik- och medieanvändning, helhetstänkande, aktivitetsgrad, mental närvaro, lärstilar, perception, sinneshantering, dialog, upplevelsestimulering.

 

Håller du en hög pedagogisk kvalitet får du större genomslagskraft och trovärdighet. Du blir alltså bättre på det du gör och ditt arbete blir roligare! Ditt eget personliga varumärke kommer att stärkas och ge en positiv tillväxtkurva.

 

 

Kvalitetssäkring av era konsulter i pedagogik.

 

Coach-IT analyserar vilka behov ditt företag har och erbjuder helhetslösningar för bästa tänkbara kvalitet. Genom t.ex. individuell coachning och "aha"-inriktade seminarier ökar snabbt den pedagogiska kompetensen. Det kommer att märkas på kvaliteten på utvärderingar och återkommande kunder, men också på att era konsulter kommer att stanna kvar på ert företag då yrkesrollen blir mer stimulerande och utvecklande.

 

Coachens mest centrala uppgift är att få varje enskild konsult att känna sin inneboende förmåga att bemöta människor, lyfta fram sina styrkor och växa i sin yrkesroll inte bara på det tekniska planet utan även på det pedagogiska - helt enkelt att växa och blomma.

 

  

Skräddarsydda upplevelsebaserade läraktiviteter. 

 

Deltagarna får arbeta med olika realistiska scenarios och rollspel. Gemensamma beröringspunkter och pedagogiska frågeställningar diskuteras under vägledning och berikas i s.k. pedagogiska smörgåsbord. Här används bland annat videofilming, dialog och rollspel som arbetsmetodik.

 

  

Coach-IT hjälper dig att bli bättre på bemötande. 

 

Att hålla professionella möten och att utbilda är att skapa situationer där människor lär sig och utvecklas. Coach-IT är expert på hur du bäst bemöter människor med sina individuella behov och på hur andra tar in kunskap (olika lärstilar). Coach-IT vet hur avgörande ett lyckat bemötande är. Snabbt och enkelt handleds du till att optimera dina möten och utbildningar!

 

 

Utgångspunkt i upplevelsebaserad pedagogik:

 

·   Positiv och personlig utveckling och gruppsamverkan

·   Mångsidiga övningar med tid för reflektion och diskussion

·   Roligt och livslångt lärande, där sinnena spelar en avgörande roll

 

Coach-IT använder kommunikologins nycklar i förändringsprocesserna och tillämpar de pedagogiska grepp som bäst passar in just nu i den situation som gäller, för att på så sätt uppnå största möjliga motivation och drivkraft.

  

Coach-IT:s arbetsgång - er kvalitetssäkring. 

 

1) Behovsanalys - förstudie.

    Förväntningar och första mål diskuteras. Förankring.

    Reflektionstid.

 

2) Planering.

     Syfte och mål bestäms.

    Eventuella justeringar av förväntningarna.

    Återkoppling till ovanstående punkt. Förankring.

    Reflektionstid.

 

3) Genomförande 

    T.ex. coachning, utbildning.

    Återkoppling till ovanstående punkter. Förankring.

    Reflektionstid.

 

4) Uppföljning.

    Återkoppling till ovanstående punkter. 

    Fortsatt samarbete och åtgärder diskuteras. Förankring.

    Utvärdering.

 

Ladda ned Coach-IT:s broschyr 

 

 

Öppenhet - Mod - Utveckling

 

 

 

En blomma är ett frö som har fått växa

 

 

 Broschyr